อาจารย์สมนึก ศรีสวัสดิ์
 • แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3 3(3-0-6)

  Calculus for Engineers 2

  สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน

  Introduction to differential equations and applications, numerical integration, improper integration, introduction to line integrals, mathematical induction, sequences and series of numbers, Taylor series expansions of elementary functions

 • แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)

  Calculus for Engineers 2

  พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์

  Polar coordinates and parametric equations, vector valued functions of one variable, calculus of vector valued functions of one variable, lines, planes and surfaces in three dimensional space, calculus of real valued functions of two variables and applications, calculus of real valued functions of multiple variables and applications


 • พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)

  Linear Algebra

  เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและการดำเนินการขั้นมูลฐานปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้นค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงและการประยุกต์

  Matrices and determinants, systems of linear equations and elementary operations, vector spaces, linear transformations, eigenvalues and eigentvectors, and applications