อาจารย์โอม สถิตยนาค
 • แคลคูลัสพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์
 • ปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 1
 • 09114316
  คณิตศาสตร์ประกันภัย
  Mathematics of Insurance
  ประวัติและความหมายของการประกันชีวิต ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตารางมรณะ ค่ารายปี การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตแบบต่าง ๆ เงินสำรอง
  History and meaning of life insurance, elementary probability, mortality table, annuity, premium calculation for life insurance, insurance reserve

 • 09111141
  แคลคูลัสสำหรับวิศวกร1
  Calculus for Engineers 1

  ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนดการประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ

  Functions, limits and continuity, differentiation,indeterminate forms, applications of differentiation, integration, techniquesof integration, applications of definite integral, algebra of vectors in three dimensional space

 • 09111050
  คณิตศาสตร์ทั่วไป
  General Matematics
  เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน ฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต การประยุกต์ของอนุพันธ์เบื้องต้น ปริพันธ์และการประยุกต์ปริพันธ์เบื้องต้น


 • 09111142
  แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
  Calculus for Engineers 2

  พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์
  Polar coordinates and parametric equations, vector-valued functions of one variable, calculus of vector–valued functions of one variable, lines planes and surfaces in three dimensional space, calculus of real–valued functions of two variables and applications, calculus of real-valued functions of multiple variables and applications

 • 09113201
  หลักคณิตศาสตร์
  Principles of Mathematics
  ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ: เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น
  Symbolic logic and methods of proof using the models from the following topics: sets, relations, functions, and elementary number theory
 • 09111337
  สมการเชิงอนุพันธ์
  Differential Equations
  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและอันดับเอ็น สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
  First order differential equations, differential equations of second order and n-th order, linear differential equations with variable coefficients, system of linear differential equations, Laplace transforms and the application, boundary value problems, introduction to partial differential equations
 • 09115403
  หัวข้อเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
  Special Topics in Applied Mathematics