อาจารย์วาสนา ทองกำแหง
  • 09112126 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรม (Applied Mathemetics for Indrusty) ปริพันธ์และเทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม และระบบทางกล Integrations, techniques of integration, applications of definite integral, partial derivatives and applications, multiple integrals and applications, differential equations and applications in industrial such as electrical systems, control systems and mechanical systems
  • ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์ ทฤษฎีภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง และปัญหาการกำหนดงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน กำหนดการเชิงเส้นโดยใช้ข่ายงานเพิร์ต/ซีพีเอ็ม กำหนดการพลวัต Linear programming models, simplex method, duality theory, sensitivity analysis, transportation and assignment problems, network analysis, linear programming by PERT/CPM, dynamic programming

  • แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 Calculus for Engineers 1 3(3-0-6)

    ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนดการประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ

    Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate forms, applications of differentiation, integration, techniques of integration, applications of definite integral, algebra of vectors in three dimensional space.

  • แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3 (09111243) 3(3-0-6) สมการเชิงอนุพันธ์ เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน