อาจารย์กุลประภา ศรีหมุด

 • 09111141Calculus for Engineers 1
   
  แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
   
  สังกัด
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์
   
  หน่วยกิต
  3 (3-0-6)

 • คำอธิบายของรายวิชา

  การหารลงตัว จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ สมภาค ระบบส่วนตกค้างและทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน ฟังก์ชันจำนวนนับ สมการดีโอแฟนไทน์
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้