อาจารย์อลงกต สุวรรณมณี
 • เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น ฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์และการประยุกต์ Introduction to analytic geometry, functions, graphs of functions, limits and continuity, differentiation, application of differentiation, integration, techniques of integration, application of definite integral

 • 09111141Calculus for Engineers 1
   
  แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
   
  สังกัด
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์
   
  หน่วยกิต
  3 (3-0-6)
 • พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์

 • ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริงและการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์

  limits and continuity of functions , differentiation of real-valued functions of a real variable and applications, integration of functions and applications

 • การศึกษาค้นคว้าเอกสารในหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษาต้องเขียนรายงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการของสาขาวิชา Seminar on current interesting topics in mathematics or applied mathematics. Students are required to write a report and present
  the selected topics.
 • คำอธิบายรายวิชา

  ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ อนุกรมอนันต์

  Course description 

  Functions of several variables, limits and continuity of function of several variables, partial derivatives and
  applications, infinites series