ดร.นนธิยา มากะเต

 • 09111142 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 (Calculus for Engineers 2)
  พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์

  Polar coordinates and parametric equations, vector - valued functions of one variable, calculus of vector – valued functions of one variable, lines planes and surfaces in three dimensional space, calculus of real – valued functions of two variables and applications, calculus of real - valued functions of multiple variables and applications

 • 09113307 ตัวแปรเชิงซ้อน 1 ( Complex Variables 1 )

  ระบบจำนวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์ ทฤษฏีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป

  Complex number system, differentiation, integration, Laurent series, residue theorem and applications, conformal mapping

 • 09111141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 (Calculus for Engineers 1)
  ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ

  Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate forms,applications of differentiation, integration, techniques of integration,applications of definite integral, algebra of vectors in three - dimensional space