ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
 • ระบบจำนวนจริงลำดับของจำนวนจริงการลู่เข้าและการลู่ออกของลำดับ อนุกรมของจำนวนจริง การลู่เข้าและการลู่ออกของอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ ทอพอโลยีบนจำนวนจริง

  Real number system, sequences of real numbers, convergence and divergence of sequences, series of real numbers, convergence and divergence of series, limits and continuity of functions, differentiation, Riemann integrals, topology on the real line


 • ความสัมพันธ์สมมูลการดำเนินการทวิภาคกรุป กรุปย่อย กรุปวัฎจักร กรุปย่อยปรกติและกรุปผลหาร สาทิสสัณฐานของกรุปและทฤษฎีบทกรุปสมสัณฐาน ริง อินทิกรัลโดเมน ฟีลด์

  Equivalence relation, binary operations, groups, subgroups, cyclic groups, normal subgroups and quotient groups, group homomorphisms and group isomorphism theorems, rings, integral domains, fields


 • พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์

  Polar coordinates and parametric equations, vector valued functions of one variable, calculus of vector valued functions of one variable, lines, planes and surfaces in three dimensional space, calculus of real valued functions of two variables and applications, calculus of real valued functions of multiple variables and applications
 • Course Description
  เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและการประยุกต์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและการประยุกต์ เวกเตอร์ในสามมิติ

  Introduction to analytic geometry, functions limits and continuity, differentiation of algebraic functions and applications, integration of algebraic functions and applications, vector in three dimensional spaces