• ปรัชญาการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติการศึกษา การจัดการศึกษาของไทยและต่างประเทศ นโยบาย วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาการศึกษาของไทย แนวคิด กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานที่เป็นสากลและยั่งยืน และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
  • แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับนโยบาย การกำหนดนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การนำนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก การกำกับติดตามการประเมินคุณภาพทางการศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพการศึกษา และการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา


  • หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการและแนวโน้มการศึกษาของไทยและต่างประเทศ นโยบาย วิสัยทัศน์และแผนการจัดการศึกษาของไทย มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การทำงานเป็นทีม การจัดการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัดทำโครงการฝึกอาชีพ การจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนา การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและอาชีพ
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกฎหมายการศึกษาในเรื่องของความหมาย ประเภท รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย การแบ่งส่วนบริหารการปกครองระดับประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ข้อบังคับคุรุสภา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ระเบียบต่างๆทางการศึกษา
  • แนวคิด หลักการและทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ ปัจจัยตัวชี้วัดตามระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน
  • หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ความสำคัญของการประกันคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การประกันคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบและการประเมินการประกันคุณภาพ การนำผลการประกันคุณภาพมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้และนำผลมาใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้