• ความหมายของงานสร้างสรรค์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กระบวน การคิดในการออกแบบหลักการออกแบบงานกราฟฟิคสำหรับงานประดิษฐ์ วิวัฒนาการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์ Concepts of creative crafting, design and development of creative craft products, thinking processes in designing, Principles of graphic design for handicrafts evolution of product design, practical work in creative craft design
  • ความหมาย ความสำคัญ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การแกะสลักขั้นพื้นฐาน การจัดตกแต่ง การดูแลรักษา และการนำไปใช้ตามโอกาสอย่างเหมาะสม