อ.พัชรพรรณ ขุมแร่
  • ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย
  • ระเบียบวิธีการทางสถิติ มาตรที่ใช้วัดข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การจัดข้อมูลเพี่อการวิเคราะห์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดตำแหน่งของข้อมูล การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น คะแนนมาตรฐานและพื้นที่ภายใต้โค้งปกติ

  • การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวอย่างสุ่มกรณีสองประชากร การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานกรณีสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การถดถอยเชิงเส้นแบบธรรมดาและสหสัมพันธ์ การถดถอยแบบพหุคูณ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ Probability distribution of random samples for two populations, estimation and hypothesis testing for two populations, one-way analysis of variance, two-way analysis of variance, simple linear regression and correlation, multiple regression, using statistical software
  • สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียว และการทดสอบไคสแควร์