• ความน่าจะเป็น ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติ

    Probability, population and sampling, the estimation, hypothesis testing, the correlation of variables and regression analysis, analysis of variance, the use of statistical software packages


  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 แนวความคิดพื้นฐานในการเขียนภาษาโปรแกรม ค่าข้อมูล ตัวแปร ชนิดของระบบ โครงสร้างการควบคุม คอมไพเลอร์ การสร้างโค๊ด และโครงสร้างข้อมูล การออกแบบ เว็บไซต์ และการบริหาร การสร้าง การเขียนสคริปต์ และภาษาในการโปรแกรม มัลติมีเดีย ความปลอดภัย เครื่องมือค้นหาและภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 แนวความคิดพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีและการประยุกต์ใช้กับงานสถิติ
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 Fundamental concepts of programming languages, values, variables, type of systems, control structures, compilers, code generation, and data structures, website design and administration, markup, scripting and programming languages, multimedia, security, search engines and computer language for Internet programming หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 Fundamental concepts of computer programming, writing flowchart, C programming and its application in statistics
  • ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย
  • ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม โปรแกรมย่อยหรือการเขียนฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูลโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานทางสถิติ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติ

  • ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง และแบบต่อเนื่องที่สำคัญ การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของฟังก์ชั่นที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม

    การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ