• ทฤษฎีทางอุณหพลศาสตร์เกี่ยวกับฟังก์ชัน
  และกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ อุณหเคมี กฎวัฏภาค สมดุลวัฏภาคและแผนภาพวัฏภาค
  สมดุลเคมี ทฤษฎีทางเคมีไฟฟ้า การนำไฟฟ้า และการลำเลียงไอออน
  กระบวนการทางเคมีที่ขั้วไฟฟ้า
  /อิเล็กโทรไลต์


 • กฎอัตรา
  ปฏิกิริยาอันดับต่างๆ กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทฤษฎีการชน ทฤษฎีทรานสิชันสเตท
  ปฏิกิริยาเคมีที่มีตัวเร่งแบบเอกพันธ์และแบบวิวิธพันธ์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กลศาสตร์ควอนตัม
  สมการคลื่น
  โชรดิงเงอร์ โอเปอเรเตอร์ สมการโชรดิงเงอร์ของอะตอมไฮโดรเจน
  สเปกโทรสโกปี
  ของโมเลกุล
 • ลักษณะและสมบัติของแก๊ส
  กฎและทฤษฎีของแก๊ส กฎวัฏภาค สมดุลวัฏภาคและแผนภาพวัฏภาค สารละลายอุดมคติ
  อุณหพลศาสตร์ อุณหเคมี จลนศาสตร์เคมี
  อัตราการเกิดปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า