• ความหมายและความสำคัญของชีวเคมี เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ โครงสร้างทางเคมีและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด
    โปรตีน เอนไซม์ และกรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึมเบื้องต้น การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมการทำงานของยีน ฮอร์โมนและการทำงานของฮอร์โมน โภชนาการ

  • โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี กรด เบส เกลือ สารละลายบัฟเฟอร์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ และบทปฏิบัติการในเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี


  • ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะ โครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ จลหพลศาสตร์ของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล กระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมี