บทเรียน ออนไลน์ ด้าน ไฟฟ้า
 • ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-240-306 ระบบควบคุม (ระบบควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจำลองคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม การวิเคราะห์บล็อกไดอะแกรม และกราฟแยกการไหลของสัญญาณ การวิเคราะห์หาผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ การออกแบบระบบควบคุม การวิเคราะห์เสถียร ภาพเชิงความถี่โดยใช้ วิธีไนควิสต์ เร้าท์และเฮอร์วิตซ์ โบด รู้ตโลกัส และนิโคลชาร์ต ชนิดของการควบคุมและการชดเชยระบบควบคุม )
 • การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งานหลักการของระบบไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า

  Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers;introduction to electrical machinery; generators, motors and their applications; conceptsofthree-phasesystems; method of power transmission; introduction to some basic electricalinstruments

 • วิชาบังคับก่อน: 09-111-141แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1

  Pre-requisite : 09-111-141Calculus for Engineers 1

  องค์ประกอบวงจรไฟฟ้ากฎแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนด เมช วงจรสมมูลเทวินินและนอร์ตัน ผลตอบสนองชั่วครู่ของไฟฟ้ากระแสตรง ผลตอบสนองสถานะอยู่ตัวของไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลื่นไซนูซอยด์ แผนผังเฟสเซอร์ สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า การถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าสูงสุด การแก้ตัวประกอบกำลัง วงจรเรโซแนนซ์ วงจรไฟฟ้าสามเฟส

  Circuits element, Kirchhoff’s current and voltage law, node and mesh analysis; Thevenin and Norton equivalent circuits; DC transient and AC sinusoidal steady-state responses; phasor diagram; power triangle, maximum power transfer, power factor correction, resonant circuits, three-phase circuit

 • วิชาบังคับก่อน: 04-211-202วงจรไฟฟ้า 1

  Pre-requisite : 04-211-202Electric Circuits 1

  วงจรอันดับ 1 วงจรหลายอันดับ และผลตอบสนองต่อสัญญาณอิมพัลส์ คอนโวลูชั่นการวิเคราะห์วงจรข่ายสองพอร์ตแบบต่าง ๆ ความถี่เชิงซ้อน ความสัมพันธ์ของผลตอบสนองเชิงเวลากับความถี่เชิงซ้อน คุณลักษณะและโทโปโลยีของวงจรข่าย การวิเคราะห์วงจรข่ายแบบโนด ลูป และคัตเซท สมการสภาวะของวงจรข่ายผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์เพื่อวิเคราะห์วงจรข่ายตามทฤษฎีวงจรแบบต่าง ๆ

  First order circuits, multiorder circuits, and the response of signals, convolutions,two-port networks analysis, complex frequency response, the relationship between time domain and frequency domain, characteristic and topology of networks, analysis of network by node, loop, and cut-set, the state variable of network, Laplace transformation and its applications for network analysis

 • วิชาบังคับก่อน: 04-211-203วงจรไฟฟ้า 2 หรือเรียนควบคู่กัน

  Pre-requisite : 04-211-203Electric Circuits 2 or concurrent enrollment

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-211-202 วงจรไฟฟ้า 1 และ 04-211-203วงจรไฟฟ้า 2

  A laboratory work on electric circuit devices to illustrate the topics covered in04-211-202 Electric Circuits 1 and 04-211-203 Electric Circuits 2

 • พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน สัญลักษณ์ ข้อกำหนดด้านการติดตั้งและการบำรุงรักษาในระบบไฟฟ้าการควบคุมทางไฟฟ้าตามลำดับขั้น

  Basic standards, codes, standards for electrical installation and maintenance in electrical system, sequential control

 • วิชาบังคับก่อน: 09-111-142แคลคูลัสสำหรับวิศวกร2

  Pre-requisite : 09-111-142Calculus for Engineers 2

  ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อนวิเคราะห์เวกเตอร์ อนุกรมฟูริเยร์ อินทิกรัลฟูริเยร์ ผลการแปลงฟูริเยร์ ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลง Z สมมูลเมตริกซ์ และการประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

  Function of complex variable, vector analysis, Fourier series and Fourier transform and their applications, Laplace transform, Z-transform, equivalence of matrices and its applications in electrical engineering

 • วิชาบังคับก่อน:04-621-101การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  Pre-requisite:04-621-101 Computer Programming

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ การหาความคลาดเคลื่อน ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น เกาส์จอร์แดน อิลิมิเนชั่นและเกาส์ไซเดลการทำเคอร์ฟฟิตติ้งด้วยวิธีลีสท์-สแควร์รีเกรสชั่น และอินเตอร์โพเลชั่น การอินทิเกรตด้วยวิธีของนิวตั้น-โคทรอมเบอร์ และเกาส์ควอเดเจอร์การแก้สมการดิฟเฟอเรนเชียล

  Computer numerical methods for engineering using error analysis and finding; linear and nonlinear system of equations; Gauss-Jordan elimination and Gauss-Seidel; least square regression and interpolation curve fitting; Newton-Cote Romber and Gauss quadrager integration; solution of differential equation

 • วิชาบังคับก่อน: 04-211-202วงจรไฟฟ้า1

  Pre-requisite : 04-211-202Electric Circuits 1

  วงจรแม่เหล็ก หลักการแม่เหล็กไฟฟ้าและการเปลี่ยนพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม หลักการของเครื่องจักรกลแบบหมุนทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

  Magnetic circuit, principle of electromagnetic and electromechanical energy conversion, energy and co-energy, principlesofrotatingmachines, theory and analysis of single phase and three phase transformers, principle and analysis ofDC machines, starting and speed control methods of DC motor

 • วิชาบังคับก่อน:04-211-208เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

  Pre-requisite : 04-211-208Electrical Machines 1

  โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสามเฟสและมอเตอร์ซิงโครนัส การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า

  AC machines construction, principle and analysis of single phase and three phase induction machines, principle and analysis of synchronous machines, starting methods of three phase induction motors and synchronous motors, protection of machines

 • วิชาบังคับก่อน:04-211-209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2หรือเรียนควบคู่กัน

  Pre-requisite : 04-211-209Electrical Machines 1 or concurrent enrollment

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนใน วิชา04-211-208เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 และวิชา 04-211-209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2

  A laboratory work on electrical machines devices to illustrate the topics covered in04-211-208Electrical Machines 1 and 04-211-209 Electrical Machines 2

 • วิชาบังคับก่อน: 04-211-202วงจรไฟฟ้า 1

  Pre-requisite : 04-211-202Electric Circuits 1

  ความรู้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากำลังแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลังระบบการส่งกำลังไฟฟ้าและจ่ายกำลังไฟฟ้าอิมพีแดนซ์ของสายส่งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันการคงค่าแรงดันไฟฟ้าอุปกรณ์และมาตรฐานการติดตั้ง

  Introduction of electrical power system, energy source, construction of electrical power system, power transmission and distribution, transmission lines impedance, relation of currents and voltages, voltage regulation, installation devices and standard of transmission and distribution system

 • วิชาบังคับก่อน: 09-410-143 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

  Pre-requisite : 09-410-143 Physicsfor Engineers 2

  การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตย์ ตัวนำ และไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ์ การพา และการนำกระแสสนามแม่เหล็กสถิตย์ ความเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ คลื่นในตัวกลางชนิดไอโซทรอปิก แนะนำสายส่งเสาอากาศและท่อนำคลื่น

  Vector analysis, electrostatic fields, conductors and dielectrics, capacitance, convection and conduction current, magneto static fields, inductance, time-varying electromagnetic fields, Maxwell’s equations, plane waves, wave in isotropic medium, introduction to transmission line, antenna and waveguides

 • วิชาบังคับก่อน: 04-211-208เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

  Pre-requisite : 04-211-208Electrical Machines 1

  คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังชนิดต่าง ๆอาทิ ไดโอดกำลัง เอสซีอาร์ จีทีโอ อุปกรณ์สองรอยต่อแบบกำลัง มอสเฟตกำลัง ไอจีบีที เป็นต้น คุณลักษณะของวัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อแปลงกำลัง, แกนแบบเฟอร์ไรต์ และแกนแบบผงเหล็ก วงจรแปลงผันพลังงาน วงจรแปลงผันไฟสลับเป็นไฟตรง วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรง ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟสลับ เครื่องแปลงความถี่ ชุดควบคุมมอเตอร์แบบโซลิตสเตท การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ การควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัส

  Characteristics of power electronics devices, power diode, SCR, GTO, power bipolar, power MOSFET, IGBT, characteristics of magnetic material, power transformer core, ferrite core, iron powder core, converters, AC to DC converter, DC to DC converter, cycloconverter, inverter, DC to AC converters, frequency changer, solid state motor drive, direct current motor control, induction motor control, synchronous motor control

 • วิชาบังคับก่อน: 04-211-313อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หรือเรียนควบคู่กัน

  Pre-requisite : 04-211-313Power Electronics or concurrent enrollment

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา04-211-313อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

  A laboratory work on power electronics devices to illustrate the topics covered in04-211-313 Power Electronics


 • วิชาบังคับก่อน: 04-211-211ระบบไฟฟ้ากำลัง

  Pre-requisite : 04-211-211Electrical Power System

  การคำนวณโครงข่ายการส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า โหลดโฟล์ว การควบคุมโหลดโฟล์วการวิเคราะห์ฟอลท์แบบสมมาตรและไม่สมมาตร การป้องกันระบบไฟฟ้า เสถียรภาพชั่วขณะการทำงานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากำลัง การจัดความสัมพันธ์ของการฉนวนระบบสายดิน

  Transmission and distribution networks calculation, load flow, load flow control, symmetrical short circuit analysis, unsymmetrical short circuit analysis, power system protection, transient stability, economic operation, insulation coordination, grounding

 • วิชาบังคับก่อน: 04-211-315 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง หรือเรียนควบคู่กัน

  Pre-requisite : 04-211-315Electrical Power System Analysis or concurrent enrollment

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา04-211-315 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

  A laboratory work on electrical power system devices to illustrate the topics covered in 04-211-315 Electrical Power System Analysis


 • วิชาบังคับก่อน : 04-000-301การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

  Pre-requisite : 04-000-301Preparation for Cooperative Education

  ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรมีภาระงานตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ก่อนสำเร็จการศึกษา

  Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the relevant field of electrical engineer as a temporary full-time employee with certain responsibility, under assigned job supervisor who will advise the student during the entire period of the training, required at least 16 weeks. The training will be also advised, followed up, and evaluated systematically by co-op advisor and/or co-op staff to assist students to gain direct experiences, realize their capacity, and develop themselves before graduation

 • วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน

  Pre-requisite:04-000-302Preparation for on the Job Training

  ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางด้านที่
  เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง ทำให้เกิดประสบการณ์จริงจากการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา

  Systematical practice in relevant field ofelectrical engineerwithin private company or state enterprise or government organization for at least 270 hours to realize working experiencesbefore graduation

 • วิชาบังคับก่อน:04-211-312สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

  Pre-requisite : 04-211-312 Electromagnetic Fields

  การกำเนิดและใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน อาร์กไฟฟ้า การเกิดเบรกดาวน์ในไดอิเล็กตริกที่เป็นก๊าซของเหลวและของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยแรงดันสูงแรงดันเกินเนื่องจากฟ้าผ่าและสวิตชิงการป้องกันฟ้าผ่า

  Generation and uses of high voltage, high voltage measurement techniques, electric field and insulation techniques, breakdown of gas, liquid and solid dielectrics, test of high voltage material and equipment, lightning and switching over-voltages, lightning protection

 • วิชาบังคับก่อน: 04-211-420วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง หรือเรียนควบคู่กัน

  Pre-requisite : 04-211-420High Voltage Engineering or concurrent enrollment

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา04-211-421วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

  A laboratory work on high voltage devices to illustrate the topics covered in04-211-421High Voltage Engineering

 • วิชาบังคับก่อน:09-410-143 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

  Pre-requisite : 09-410-143Physics for Engineers 2

  แสงสว่าง ตาและการมองเห็น สีและการจำแนกสีแหล่งกำเนิดแสงดวงโคม แสงสว่างภายในอาคารและสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของแสงสว่างเทคนิคการออกแบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคารโดยใช้แนวทางการประหยัดพลังงาน

  Lighting, eyes and vision; color and classification; light source, lamp, interior lighting and environment of lights, interior and exterior lightingdesign techniques with energy saving

 • วิชาบังคับก่อน:04-211-315การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

  Pre-requisite :04-211-315Electrical Power System Analysis

  สาเหตุและสถิติของการเกิดฟอลท์ หลักการของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง เซอร์กิตอินเตอร์รับเตอร์ตัดตอนอัตโนมัติ ฟิวส์ หม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน หลักการ โครงสร้างและคุณลักษณะของรีเลย์ระบบป้องกัน รีเลย์กระแสเกินและแรงดันเกินรีเลย์ผลต่างรีเลย์รู้ทิศทางรีเลย์วัดระยะทาง ไพล๊อตรีเลย์ การแบ่งโซนของระบบป้องกัน การประสานการทำงานของรีเลย์การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า บัส หม้อแปลงสายส่งและสายป้อน

  Causes and statistics of faults, role of protective relays, fundamental of protective relaying, protective relays requirement, relay structures and characteristics, over-current and earth fault protection for transmission lines, differential protection, transmission line protections by pilot relaying and distance relaying, transformer protections, generator protections, bus-zone protections, motor protection

 • วิชาบังคับก่อน: 04-211-423การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง หรือเรียนควบคู่กัน

  Pre-requisite : 04-211-423Power System Protectionor concurrent enrollment

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา04-211-424การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

  A laboratory work on power system protection devices to illustrate the topics covered in 04-211-424 Power System Protection

 • วิชาบังคับก่อน:04-211-315การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

  Pre-requisite : 04-211-315Electrical Power System Analysis

  หลักการออกแบบระบบไฟฟ้าผังการจ่ายกำลังไฟฟ้ามาตรฐานและข้อกำหนดของการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบแปลนไฟฟ้าการประมาณโหล