• ศึกษาสารประกอบอินทรีย์ สารประกอบแอลิแฟติก แอลิไซคลิกไฮโดรคาร์บอน แอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดอินทรีย์และอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์ สารประกอบแอมีนและแอโซ