• โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี กรด เบส เกลือ สารละลายบัฟเฟอร์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ และบทปฏิบัติการในเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี
  • โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี กรด เบส เกลือ  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์
  • พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอมสมบัติตามตารางพีริออดิก พันธะเคมี สารละลายสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำจลน์ศาสตร์เคมีธาตุเรฟพรีเซนเททีฟอโลหะและธาตุแทรนซิชัน