• สารประกอบแอลิแฟติก และแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และสารประกอบแอมีน
    Aliphatic and aromatic hydrocarbons, alcohol, aldehyde and ketone,  carboxylic acid and its derivative and amine compounds
  • โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี กรด เบส เกลือ สารละลายบัฟเฟอร์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ และบทปฏิบัติการในเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี  • โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี กรด เบส เกลือ  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์