• เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับภาคธุรกิจ
 • การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย
 • Preparation for Professional Experience
  การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  Basic knowledge in method and process of Professional experience in Statistics, importance of professional experience in Statistics, principles of application letter writing, selection of working places, achieving of job interview, organizational culture, personality development, professional ethics, virtue and morality, labour law, social security, 5S activities, quality assurance and safety standards, English for communication, report writing, presentation, planning skills, analysis skills, facing problem solving and decision, making skills, general knowledge of information technology, IT law and information retrieval Note Student evaluation is graded as
  S - Satisfactory
  U - Unsatisfactory


 • การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)

  Web Programming

  วิชาบังคับก่อน : 09-141-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  Pre-requisite : 09-141-103 Computer Programming

  การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบ
  ไดนามิก การใช้ประโยชน์โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย การใช้โปรแกรมฝั่งลูกข่ายเพื่อควบคุมการทำงานของเว็บ กลไกคุกกี้
  และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ การใช้ทรัพยากรบนแม่ข่ายและในระบบเครือข่าย ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึง ด้านความมั่นคงของระบบงาน การฝึกปฏิบัติ การสร้างโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บทั้งที่ประมวลผลในฝั่งแม่ข่ายและลูกข่าย

  Web application for development of processing program, user interface design dynamic web design, application of client-side and server side programs, application of client-side program for web operating control, integration of processing system and database, security issues for operation system,practical laboratory on development of web program by using of sever-side and client-side web programming


  การให้คะแนน

  • Lab / Home Work 25 %
  • Midterm 25 %
  • Final 25 %
  • Project 10 %
  • เวลาเรียน 5 %
  • สอบภาคปฏิบัติ 10 %
 • โครงสร้างข้อมูลและอัลกิริธึม
 • ระบบอินเทอร์เนตและอินทราเน็ต
 • การสื่อสารแบบไร้สายและระบบเคลื่อนที่สมัยใหม่
 • บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
  Software Development Process
 • Computer Network Programming
 • ฺBusiness Information System
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

 • มุ่งสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับ งานที่ปฏิบัติ

  Focuses on developing student’s skills in using of applied package used in office such as wordprocessing, spreadsheet, database management system, presentation software, organizational communication software and other interested software including appropriate software choosing for the tasks to be performed

 • ปัญหาและเรื่องที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม รวบรวมเขียนเป็นรายงาน และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อนำเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา

  Problems and interesting topics in information technology for individual or group of student collect, comply and conclude an opinion for presentation to seminar group
 • 09143493 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการหรือการศึกษานอกสถานที่ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่จะติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และเรียบเรียงเป็นรายงาน

  Science and technology practical training in laboratory or field trip studied supervised by supervisor for student’s progressive and complied into a written report

 • 09142416 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 • 09142205 การจัดการสารสนเทศ

 • ฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการหรือการศึกษานอกสถานที่ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่จะติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และเรียบเรียงเป็นรายงาน

  Science and technology practical training in laboratory or field trip studied supervised by supervisor for student’s progressive and complied into a written report

 • หลักสำคัญของเทคโนโลยีเว็บ
 • 1. WWW Server System (09143435) ภาษาเอชทีเอ็มแอล การสร้างฟอร์ม การสร้างโปรแกรมซีจีไอ การติดตั้งและการบริการเครื่องแม่ข่ายระบบเครือข่ายใยแมงมุม การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม ซีจีไอ และการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายใยแมงมุม HTML language, forms building, CGI programming, installation and service of WWW system, web server, practical laboratory on CGI program usage and WWW system security
 • 1. Selected Topic (09143493) หัวข้อที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดรายละเอียดวิชา ตามความเหมาะสม Determination of appropriate course content current topics of information technology
 • 1. Web Service Technology (09143331) หลักการสำคัญของเว็บเซอร์วิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส การกำหนดนิยามภาษาและข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิสสภาพแวดล้อม ระบบบริการแนวทางการพัฒนาเว็บเซอร์วิสกับสถาปัตยกรรมเชิงบริการหัวข้อ ด้านความมั่นคง หน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐานและแหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเว็บเซอร์วิสเพิ่มเติม การฝึกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็บเซอร์วิสภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสร้างตัวอย่างบริการ และการใช้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านเครือข่าย

  Principles of web services protocol and web services languages, languages definition and web services directory data, web services environment, services system for development of web service and service-oriented architecture, security issues, organization for standard setup and web services learning resources, laboratory on development of web service program in each language for sample service creating and using of web service through network


 • หัวข้อที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดรายละเอียดวิชา ตามความเหมาะสม Determination of appropriate course content current topics of information technology
 • ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ต่อสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากความหลากหลาย โลกาภิวัฒน์ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฏหมาย เช่นข้อบังคับ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

   Social and culture impact due to information technology and online communities, globalization diversity, digital divide, sensory disabilities issues, economic issues, legal issues such as regulation, privacy and liberty policies, Thai and international IT related law, technological usage crime, the threat of information system, professional and ethical issues, professional organization of information technology, ethics and professional conduct for information technologists

 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  Computer Network

  ภาพรวมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานแบบจำลอง โอเอสไอโมเดล และ อินเตอร์เน็ต แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายในระบบแลน เช่น ชั้นกายภาพ การสลับเส้นทาง และการค้นหาเส้นทาง ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอุปกรณ์สลับเส้นทางและอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง เช่น บริดจิง สแปนนิงทรีโพรโทคอล การจัดแอดเดรสไอพี การทำสับเน็ต การกำหนดค่าการหาเส้นทางแบบคงที่และแบบพลวัต

  An overview of computer network system, networking standards, the OSI model and internet concepts and components of network system in LAN system such as the physical layer, switching and basic routing, practical laboratory on devices of LAN switching and basic routing such as bridging, spanning tree protocol, IP addressing, subnet, static and dynamic routing

 • office networking workshop
 • ในวิชานี้นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ โปรแกรมประสงค์ร้าย การป้องกัน และการแก้ไข การใช้งานระบบป้องกันไวรัส การควบคุมการเข้าถึงระบบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 • ปฏิบัติการเขียนคำสั่งภาษาเอสคิวแอล คำสั่งสำหรับการเรียกใช้ข้อมูล การเขียนนิพจน์ การเรียงลำดับการคัดเลือกข้อมูล การเรียกข้อมูลจากหลายตาราง ฟังก์ชันการรวมกลุ่มข้อมูลคำสั่งเรียกใช้ข้อมูลย่อยคำสั่งด้านการปรับเปลี่ยนข้อมูลการสร้างและปรับปรุงตารางการสร้างข้อจำกัดการสร้างวิวการกำหนดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ การใช้ตัวแปร คำสั่งประมวลผล การโต้ตอบกับแม่ข่ายและการใช้คำสั่งควบคุม โดยใช้ซอฟต์แวร์ ที่นิยมในปัจจุบัน

  Practical laboratory on writing of basic SQL statements, subquery statement, writing of algebraic expression, restriching and sorting data, displaying data from multiple tables, aggregation data using group functions, subquery, manipulating data, creating and improving of constraints tables, creating of views, controlling of database user access, variables declaring, executable statements, interaction of server and control structures usage by current popular software


 • ประเภทของโปรแกรมสำหรับสำนักงานสมัยใหม่ การใช้โปรแกรมสำหรับสำนักงานแต่ละประเภท การนำโปรแกรมสำหรับสำนักงานไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การจัดเก็บสารสนเทศ การจัดทำรายงานและเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ


 • Discrete stucucture
 • หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
 • ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ก้าวหน้าไปมาก มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ เกิดขึ้นได้ทุกที่โดยไม่จำกัดว่าต้องเรียนอยู่ในเฉพาะในห้องเรียน ไม่จำกัดเวลาประกอบกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และสื่อการสอนต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเรียนรู้สามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่และทุกเวลา ถนอมพร เลาหจรัสแสง กล่าวว่าหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ต่างได้นำอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ ใช้ในกระบวนการสอนจนถือได้ว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเทคโนโลยีการศึกษาของยุค ปัจจุบันไปแล้ว ซึ่งคุณค่าทางการศึกษาในการจักกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์ ได้ให้คำจำกัดความของบทเรียนออนไลน์คือ การเรียนรู้แบบ ออนไลน์ หรือ อิเลิร์นนิ่ง การศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต)Internet) หรืออินทราเน็ต)Internet)เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและสนใจของ ตน
 • ในปัจจุบัน การเขียนโปรแกรมมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง และสามารถพัฒนาได้ด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งที่หลากหลาย และมีการพัฒนาโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมขึ้นมาหลายรูปแบบ โดยแต่เดิมการเขียนโปรแกรมมักจะเขียนในรูปแบบของโครงสร้าง ไม่สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานอย่างอื่นได้ แต่เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างให้ดีขึ้น โดยเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างเดิมเป็นแบบเชิงวัตถุซึ่งจะมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้โปรแกรมเชิงประยุกต์ได้ดีกว่า ทำให้บริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆนิยมเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมากขึ้น และมีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเชิงวัตถุสูงขึ้น ผู้สอนจึงเห็นความสำคัญของการศึกษาในรายวิชานี้ ทั้งนี้ผู้สอนจึงจัดการเรียนการสอนสร้างบรรยากาศการเรียนที่เอื้อกับการเรียนรู้ของนักศึกษาหลายๆอย่าง ทั้งการสร้างบรรยากาศในการเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ คือ ต้องทำให้ผู้เรียน เรียนอย่างกระตือรือร้น และตระหนักว่าตนกำลังเรียนอะไรอยู่
 • ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตได้กระจายไปสู้ทั่วทุกมุมของโลก ซึ่งในแต่ละวันจะมีจำนวนเว็บไซต์เพิ่มขั้นบนเครือข่ายเป็นจำนวนมาก เพราะใครก็สามารถสร้างเว็บไซต์เป้นของตัวเองได้ แต่การทำให้เว็บไซต์ของตนเป็นที่นิยมและสะดุดตาของผู้เข้าชมและจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ดังนั้นบุคคลหรือองค์กรที่ต้องสร้างเว็บไซต์เพื่อที่เผยแผ่สารสนเทศต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาแนวทางในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ของตนเพื่อให้เป็นที่สะดุดตา และมีประโยชน์กับผู้ชมมากที่สุดจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่ต้องมีการฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะ โดยในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ดังกล่าวนั้น จะมีการสอนในลักษณะของการบรรยายภาคทฤษฏี และฝึกปฏิบัติการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบ เช่น Photoshop Illustrator

 • วิชาบังคับก่อน : 09-141-103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  Pre-requisite : 09-141-103 Computer Programming

  การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างอย่างมีระบบ สร้างโปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆ ด้านโครงสร้างของข้อมูล การค้นหา การเรียงลำดับข้อมูล รีเคอร์ชัน การติดต่อกับฮาร์ดแวร์กราฟิก การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างและตรวจสอบความถูกต้อง ฝึกปฏิบัติ การเขียนในภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น จาวา หรือ ซี การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม และ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม

  Systematic ofstructured programming, application program development for data structure, searching, sorting, recursion, hardware graphic interface, structure programming development and verification, practical laboratory on computer programming by using a popular programming language such as Java or C, testing, debugging and using of tools for program development

 • ในปัจจุบันนี้ การเรียนวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ จำเป็นมากที่ต้องมีพื้นที่แน่น วิชาการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำเป็นวิชาพื้นฐานวิชาหนึ่งที่นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นและเกิดการเรียนรู้และทักษะอันสูงสุดการเรียนรู้ไม่ได้หมายถึง การที่เขาตอบคำถามที่เราถามได้เท่านั้น แต่หมายถึงการที่เขารู้ว่าสิ่งเขากำลังเรียนคืออะไร สามารถใช้ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ที่เรากำลังสอนหรือไม่ และนำสิ่งที่เขาสอนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นที่ผู้เรียนต้องทำเองผู้สอนไม่สามารถจะทำให้เขาได้แต่สิ่งที่พยายามทำให้ก็คือต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำงานกลุ่ม เพื่อที่จะได้เลือกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกันเพื่อนการสร้างแบบเรียนและกิจกรรมในห้องเรียนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรม ฝึกทำการบ้านและงานภาคปฎิบัติในห้องเรียนด้วยผู้เรียนควรจะรู้ว่าเขาถูกคาดหวังให้เรียนอะไรในวิชานั้น เพื่อที่รู้ว่าวิธีการเรียนที่เขาเรียนเหมาะสมหรือไม่และเขาบรรลุเป้าหมายที่เขาตั้งไว้หรือไม่ จากประสบการณ์ผู้สอนที่ผ่านมาพบว่าในการเรียนจะเกิดความแตกต่างระหว่างผู้เรียนเช่น นักศึกษาบางคนมีความสามารถ ความชอบในการเรียนแตกต่างกัน ถ้าหากกำหนดให้ทำงานแบบด้วยกันคนทุกคนจะเกิดเรียนรู้ไม่เท่ากัน