• หัวข้อที่เรียน

    ประกอบด้วยเรื่อง พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี สมดุลเคมี สมบัติของก๊าซ ของเหลวและของแข็ง สมดุลของไอออนในน้ำ  จลน์ศาสตร์เคมีและ ธาตุเรพพรีเซนเททีฟและธาตุทรานสิชั่น

    Contents

     Basic of Atomic theory and Stoichiometry  ,Electron structure of atom,Periodic properties of elements, Chemical bond,Chemical equilibrium,Properties of Solid Liquid and Gas,Ion equilibrium in water,Chemical Kinetic and Representative element and Transition element.