• เครื่องมือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางเคมีของวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ และการประเมินวัฎจักรชีวิตของกระบวนการผลิต
  Unit operation and unit process on material to product and life cycle assessment of production process
 • พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม โครงสร้างของอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก พันธะเคมี มวลสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี สมดุลไอออนในนำ้ จลนศาสตร์เคมี ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ ธาตุทรานสิชัน
  Atomic theory, electronic structure in atom, properties of elements in periodic table, chemical bond, stoichiometry, solution and colligative properties, gas solid and liquid properties, chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous solution and kinetic chemistry, representative elements, non-metal, transition elements
 • สเทอริโอเคมี อิแนนทิโอเมอร์ ไดเอสเทอร์ริโอเมอร์ คอนฟอร์เมชัน ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องในทางสเทอริโอเคมี ปฏิกิริยาคอนเดนเซชัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน สารประกอบเฮทเทอร์โรไซคลิกชนิดห้าหกเมมเบอริงและฟิวส์ริง
  Stereochemistry, enantiomer, diastereomer, conformation, stereochemistry reaction, condensation and related reaction, heterocyclic compounds, five-member ring, six-membered ring and fused ring

 • สารประกอบแอลิฟาติก และแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกและสารประกอบเอมีน


  Aliphatic and aromatic hydrocarbons, alcohol, aldehyde and ketone, carboxylic acid and its derivative and amine compounds

 • สารประกอบอินทรีย์ สารประกอบแอลิฟาติก แอโรมาติก โฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ สารประกอบเอมีนและแอโซ
  Organic compounds, aliphatic and aromatic hydrocarbon, alcohol, phenol, ether, aldehyde and ketone, carboxylic acid and its' derivative amine and azo compounds
 • โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี กรด เบส เกลือ สารละลายบัฟเฟอร์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ และบทปฏิบัติการในเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี
 • ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของธาตุและไอออน สารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี กรด เบส เกลือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์

 • ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของธาตุและสารประกอบ มวลสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมดุลเคมี ปฏิกิริยา กรด เบส เกลือ จลนศาสตร์เคมี สมบัติของแก๊ส โครงสร้างของผลึกสามัญบางชนิด
  Experiments on scientific measurements, elements and compounds properties, stoichiometry, solution and colligative properties, chemical equilibrium, acid-base and salt reaction, kinetic chemistry, gas properties and crystalline structure
 • การทดสอบสมบัติทางกายภาพของสารอินทรีย์ การทำสารให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ สารประกอบแอลิฟาติกและแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนการทดสอบสมบัติของสารตามหมู่ฟังก์ชัน

  Experiments on physical property of organic compounds, purification, elemental analysis, aliphatic and aromatic hydrocarbon, functional group

 • ปฏิบัติการเกี่ยวกับสเทอริโอเคมี สารประกอบอินทรีย์ ที่มีหมู่พอลิฟังก์ชั่นแนลลิตีและสารประกอบเฮทเทอร์โรไซคลิกชนิดห้าและหกเมมเบอริงและฟิวริง