• ทฤษฎีของการเกิดไฟ เสถียรภาพของสารเคมี การเก็บรักษา การใช้และการทำลายสารเคมีที่อันตราย ความเป็นพิษและอันตรายจากกัมมันตรังสี ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การป้องกันอันตราย ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการเพื่อความปลอดภัย
  • พื้นฐานทฤษฎีอะตอม มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอมสมบัติตามตารางพีริออดิก พันธะเคมี สารละลาย สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ จลน์ศาสตร์เคมี
  • ธรรมชาติและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในธรรมชาติ  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  การกระจายตัวและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์