• สารประกอบแอลิแฟติก และแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และ สารประกอบแอมีน Aliphatic and aromatic hydrocarbons, alcohol, aldehyde and ketone, carboxylic acid and its derivative and amine compounds
 • ทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ และเคมีไฟฟ้า Atomic theory and stoichiometry, clectronic structure of atom, properties of elements and trends within the periodic table, chemical bonding, solutions, rates of chemical reaction and cemical equilibrium, ionic equili9brium in aqueous solution and electrochemistry
  metal                           chem
 • บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  
  สเทอรีโอเคมี อิแนนทิโอเมอร์ ไดแอสเทอร์รีโอเมอร์ คอนฟอร์เมชัน
  ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องในทางสเทอรโอเคมี ปฏิกิริยาคอนเดนเซชัน
  สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่พอลิฟังก์ชันแนลลิตี 
  คาร์โบไฮเดรท  โปรตีนและไขมัน
  สารประกอบเฮทเตอโรไซคลิกชนิดห้าและหกเมมเบอริงและฟิวสริง
  Stereochemistry   enantiomer  diastereoisomer  conformation
  Stereochemistry in organic reaction   condensation 
   Polyfunctionality compounds  carbohydrates protien & fat
  Heterocyclic compounds  5 - membered ring  , 6 - membered ring & fused ring springflowers
 • http://www.basicserve.com/b.cgi?bk=H8QuURJDlrdZXZuDQXrqv6klmjKBd5uR8y4fo2Pn1D1MLztlKCQja6RBCqUgC4RYjaPuiyCy5AS6a5jcrP-JO5CHOX6lbTY9zf-7gw0*eyOgymkRzM4ดฟสส   09-215-335     การวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ทางสเปกโทรสโกปี
                      09-215-335     Spectroscopic Method of Organic Compounds


   ทฤษฎีของอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี  
   อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
   นิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนท์สเปกโทรสโกปี  แมสสเปกโทรสโกปี
   การวิเคราะห์สเปกตรัมและการประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบสารอินทรีย์ 

 • 1. พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ์
  2. โครงสร้างของอิเล็กตรอนของอะตอม
  3. สมบัติตามตารางธาตุ 
  4. พันธะเคมี
  5. สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย
  6. สมดุลเคมี
  7. สมดุลไอออนในน้ำ       
  8. จลนศาสตร์เคมี
  green
 • การจำแนกประเภทของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตามวิธีชีวสังเคราะห์

  โครงสร้างทางเคมี โพลิคีไทด์  เทอร์ปินอยด์ สเตอรอยด์     

  แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและสารคล้ายคลึง 

  แอลคาลอยด์และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่นๆ

  herb

 • สารประกอบอินทรีย์
  สารประกอบแอลิแฟติกและแอโรแมติกโฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์
  แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ สารประกอบแอมีนแ
  ละแอโซ
  green earthred