• คำอธิบายรายวิชา

  สมบัติของธาตุแทรนสิชัน สมบัติและโครงสร้างของสารประกอบ โคเวเลนต์ สารประกอบไอออนิกและทฤษฎีกรด-เบส โครงสร้างผลึกและเคมีสถานะของของแข็ง ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์ ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตัล ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด์

  Basic of inorganic chemistry, crystal structures and chemistry of the solid state, coordination compounds, valence bond theory, crystal field theory, ligand field theory and molecular orbital theory

 • สารประกอบโลหะอินทรีย์เบื้องต้น สารประกอบแซนวิซ สมบัติสารประกอบโลหะอินทรีย์ ชนิดของลิแกนด์ การอ่านชื่อสารประกอบโลหะอินทรีย์ กฎ 18 อิเล็กตรอน การสังเคราะห์สารประกอบโลหะอินทรีย์ ปฎิกิริยาของสารประกอบโลหะอินทรีย์ สมมาตรของโมเลกุล ทฤษฏีกรุ๊ป การสั่นของโมเลกุล อินฟาเรดสเปกโทรสโกปีและ รามานสเปกโทรสโกปีเบื้องต้น
 • ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย อัตราปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และเคมีไฟฟ้า
 • การคำนวณทางเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว ทฤฎีควอนตัมเบื้องต้น

  อุณหพลศาสตร์ เคมีนิวเคลียร์  การวิเคราะห์คุณภาพ 


 • คำอธิบายรายวิชา

  พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมโครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอมสมบัติตามตารางพีริออดิกพันธะเคมี มวลสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำจลน์ศาสตร์เคมีธาตุเรฟพรีเซนเททีฟอโลหะและธาตุแทรนซิชัน