• พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุและแนวโน้ม พันธะเคมี สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำและเคมีไฟฟ้า
  • singto-chem-01.jpg

    พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม โครงสร้างของอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก พันธะเคมี มวลสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำจลน์ศาสตร์เคมีธาตุเรฟพรีเซนเททีฟอโลหะและธาตุแทรนสิชัน

    Atomic theory, electron structure in atom, properties of elements in periodic table, chemical bond, stoichiometry, solution and colligative properties, gas liquid and solid properties, chemical equilibrium, ion equilibrium in water and kinetic chemistry, representative elements, non-metal, transition elements


  • โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี กรด เบส เกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์

    Atomic structure and periodic table, chemical bond, solution, chemical reaction of electrochemistry, rate of reaction and chemical equilibrium, acid-base, salt, hydrocarbon compounds and derivative