อ.กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
 • สอบประมวลผลออนไลน์ วิชา 09123406Statistical Database Systems สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2-2562

  สำหรับรหัสในการเข้าสอบนั้น ให้นักศึกษารอแจ้งข้อมูลในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 12.55 น. โดยรหัสในการเข้าสอบนั้นจะแสดงที่ตำแหน่งนี้ ==>142563<==

 • Design, implementation, and management of database systems, data model, normalization, query languages, transaction processing, transaction recovery, concurrency control, database maintenance and programming


 • แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการทำเหมืองข้อมูล เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล

  Basic concepts of data mining, relation of statistics and data mining, data mining techniques with statistical methods, package in data mining, case study in data mining

 • สหกิจศึกษา(Co-operative Education) คือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่งเรียกว่า สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา จำนวน 16 สัปดาห์ (เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง จำนวน 4 เดือนเต็ม : 1ภาคการศึกษา) ทั้งนี้นักศึกษาจะไม่อยู่ใน สถานะของนักศึกษาฝึกงาน แต่ว่านักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้างสวัสดิการหรือค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

 • Fundamental concepts of programming languages, values, variables, type systems, control structures, compilers, code generation, and data structures

 • 09-112-307 Computer Programming in Mathematics

  Course description

  Fundamental concepts of programming languages, values, variables, type systems, control structures, compilers, code generation, and data structures


 • Course description

  Principles of telecommunications and data network, data transmission, network architecture, signaling and framing, medium access, error control, routing, congestion control, transport, Internet, integrated services, quality of services, and network programming

 • Basic computer components, hardware, software, and their interfaces, logical operations, machine languages, assembly languages, performance, computer architecture, memory, storage, I/O, parallel and multiprocessor, cluster, operating systems, compilers

 • คำอธิบายรายวิชา

  การเขียนผังงาน การเขียนอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมย่อย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

  เยี่ยมชมสาขาวิชา

 • Data preparation using worksheet program, data input, statistical data analysis, function and data presentation

 • Concepts, tools, techniques and methodologies for developing information systems, feasibility studies, requirements collection, specification and analysis, design and implementation, evaluation and maintenance of information systems, input and control procedures, and use of modern system development tools


 • การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการประเมินว่าผู้เรียนเรียนแล้วมีความรู้ความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งแบบทดสอบสำหรับวัดและประเมินผลมีหลายรูปแบบ แบบสอบประเภทเขียนตอบ ( Supply Type )ได้แก่ แบบอัตนัย แบบตอบสั้น และแบบเติมคำให้สมบูรณ์ เป็นแบบทดสอบรูปแบบหนึ่งที่ครูผู้สอนนิยมใช้สำหรับวัดและประเมินผลผู้เรียน

 • ให้นักศึกษาเข้าไป Download งานมาทำแล้วส่งเป็นการบ้าน ส่งก่อนเรียนครั้งต่อไป หามีการถามรหัสผ่านให้ใช้ ให้นักศึกษาเลือก "เข้าใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป" เพื่อใช้งาน

  มีปัญหารการใช้งานติดต่อ

  อาจารย์ กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ 086-6957043


 • ให้นักศึกษาเข้าไป Download งานมาทำแล้วส่งเป็นการบ้าน ส่งก่อนเรียนครั้งต่อไป หามีการถามรหัสผ่านให้ใช้ ให้นักศึกษาเลือก "เข้าใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป" เพื่อใช้งาน

  มีปัญหารการใช้งานติดต่อ

  อาจารย์ กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ 086-6957043


 • คำอธิบายรายวิชา

  เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึก การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสำรวจตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง ข้อมูลทุติยภูมิและการพิจารณาข้อมูลและการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

  เยี่ยมชมเว็บไซต์สาขาวิชา