อ.เอกภักดิ์ ตันประยูร

 • 09122201Economic and Business for Statistician
   
  เศรษฐศาสตร์และธุรกิจสำหรับนักสถิติ
   
  สังกัด
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถิติประยุกต์
   
  หน่วยกิต
  3 (2-2-5)
 • สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
  09-121-005 , 09-121-105

  ระเบียบวิธีการทางสถิติ มาตรที่ใช้วัดข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การจัดข้อมูลเพี่อการวิเคราะห์
  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดตำแหน่งของข้อมูล การวัดการกระจาย
  ความน่าจะเป็นเบื้องต้น คะแนนมาตรฐานและพื้นที่ภายใต้โค้งปกติ

 • 09-121-203 สถิตินอนพาราเมตริก

  Nonparametric Statistics

  วิชาบังคับก่อน : 09-121-045 สถิติทั่วไป

  Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics

  แนวความคิดเกี่ยวกับสถิตินอนพาราเมตริก การทดสอบสมติฐานสำหรับประชากรกลุ่มเดียว การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระกัน การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรที่มากกว่าสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี

  Concept of nonparametric statistics, hypotheses testing for one, two independent and dependent, and more than two populations, association analysis and goodness of fit test
 • 09-121-045  สถิติทั่วไป (General Statistics)

  สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียว และการทดสอบไคสแควร์

  Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis testing of one population, chi-square test

 • 09-121-306 การวิเคราะห์การถดถอย

  Regression Analysis

  วิชาบังคับก่อน : 09-121-201 สถิติวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์

  Pre-requisite : 09-121-201 Statistical Analysis for Science

  แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองสูง การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ เทคนิคการเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุด การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

  Concept of regression and correlation analysis, simple regression, multiple regression, multicollinearity problem, model diagnostic, techniques for selecting the best regression equation, using statistical software