อ.อิศราภรณ์ เทียมศร
  • ระเบียบวิธีการทางสถิติ มาตรที่ใช้วัดข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การจัดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดตำแหน่งข้อมูล การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น คะแนนมาตรฐานและพื้นที่ใต้โค้งปกติ
  • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การเตรียมข้อมูล การจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงเดี่ยว ตัวแปรเชิงทวิ และตัวแปรเชิงพหุด้วยวิธีการทางสถิติโดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

  • แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยดำเนินงาน การใช้เทคนิคเพื่อหาผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น วิธีการซิมเพล็กซ์ ปัญหาการขนส่ง การวิเคราะห์โครงข่าย กำหนดการเชิงเส้นโดยใช้เพิร์ท และซีพีเอ็ม กำหนดการแบบไดนามิค

  • สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียว และการทดสอบไคสแควร์

  • การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวอย่างสุ่มกรณีสองประชากร การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานกรณีสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การถดถอยเชิงเส้นแบบธรรมดาและสหสัมพันธ์ การถดถอยแบบพหุคูณ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ