ดร.อัญลี ทองกำเหนิด
  • 09311358 : ชีวสถิติ

    Course Description
    บทนำทางชีวสถิติ ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา การประมาณค่า 2 ประชากร การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ 2 ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ ความถดถอยพหุคูณและสหสัมพันธ์ สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
    ราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
    Introduction to biostatistics, statistical data and data collection, descriptive statistic, estimation for two population, hypothesis tests for two population, analysis of variance, simple regression and correlation, multiple regression and correlation, nonparametric statistics and data analysis by using of statistical packages
  • 09-121-045 สถิติทั่วไป 3(3-0-6) General Statistics สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียว และการทดสอบไคสแควร์ Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis testing of one population, Chi-squared test