อ.สุภาพร นนทนำ
 • DS
  09-121-045 สถิติทั่วไป 3(3-0-6)
  General Statistics

  สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียว และการทดสอบไคสแควร์

  Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis testing of one population, Chi-squared test

 • DES
  09-121-015 หลักสถิติ 3(2-2-5)

  Principles of Statistics
  ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย
  Basic concepts of statistics, probability theory, probability distribution of discrete and continuous, random variable sampling and sampling distribution, estimation, hypothesis testing, one way analysis of variance, simple correlation and regression analysis
 • des
  09-121-305 การวางแผนการทดลอง 3(2-2-5)
  Experimental Designs

  วิชาบังคับก่อน : 09-121-201 สถิติวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์
  Pre-requisite :09-121-201 Statistical Analysis for Science

  แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบจัตุรัสลาติน แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิทพลอต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
  Concepts of experimental designs, randomized complete design, randomized block design, Latin squares design, factorial design split-plot design, analysis of co-variance, using statistical software and application for quantitative research