ผศ.สถิตย์ พรรณรุกข์
 • 09-121-304

  สถิติเชิงอนุมาน 1

  Statistical Inference 1

  วิธีบังคับก่อน : 09-121-202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์

  Pre-requisite : 09-121-202 Mathematical Statistics

  การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีลิมิต กฏของเลขจำนวนมาก ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง คุณสมบัติของตัวประมาณค่าที่ดี ตัวประมาณค่าที่ไร้อคติและมีค่าความแปรปรวนน้อยที่สุด ตัวประมาณค่าที่ดีที่สุด การประมาณค่าแบบจุดและการประมาณค่าแบบช่วง

  Sampling distribution, limit theorem, law of large number, central limit theorem, desirable of good estimator, minimum variance and unbiased estimator, best estimator, point estimation and interval estimation

 • 09-121-307

  สถิติเชิงอนุมาน 2

  Statistical Inference 2

  วิชาบังคับก่อน : 09-121-304 สถิติเชิงอนุมาน 1

  Pre-requisite : 09-121-304 Statistical Inference 1

  แนวความคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานเชิงเดี่ยวโดยทฤษฎีของเนย์แมน-เพียร์สัน การทดสอบสมมติฐานเชิงประกอบ การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบเชิงลำดับ

  Concept of statistical hypothesis testing, simple hypothesis testing by Neyman-Pearson theorem, composite hypothesis testing, likelihood ratio test, chi-square test, and sequential test