ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
 • สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียว และการทดสอบไคกาลังสอง
  Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis testing of one population, Chi-Square test

 • ลูกเต๋า
  ความรู้พื้นฐานทางสถิติทฤษฎีความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

  cards

 • การออกแบบ การปฏิบัติเครื่องมือ และการจัดการระบบฐานข้อมูล ตัวแบบข้อมูล การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน ภาษาการสอบถามการประมวลผลรายการ การกู้คืนรายการ การควบคุมความถูกต้อง การบำรุงรักษาฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม

  Design, implementation, and management ofdatabase systems, data model, normalization, query languages, transactionprocessing, transaction recovery, concurrency control, database maintenance and programming


 • แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบจัตุรัสลาติน แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิทพลอต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
  Concept of experimental designs, randomized complete design, randomized block design, latin squares design, factorial design split-plot design, analysis of co-variance, using statistical software • descriptive-inferential

  สถิติเิงรรณนาความน่าจะเป็นตัแปสุแปสุสุ่ารแจกจงขงต่ามาณ

  มมของปลุมเียว แะการทดสบไค- กำลังสอง

  Descriptive statistics,probability,random
  variable,probability distributionof random
  variable,sampling, samplingistribution,
  estimation,hypothesis testingofonepopulation,
  Chi-Squaretest

 • ทฤษฎีความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและความเป็นอิสระ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวังและความแปรปรวน การแจกแจงของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและชนิดต่อเนื่อง

  Probability theory, conditional probability and independence, random variables, functions of a random variable, expectation and variance and probability distribution of discrete and continuous random variables

 • เทคนิคการสำรวจตัวอย่าง

  Sampling Techniques

  วิชาบังคับก่อน : 09-121-045 สถิติทั่วไป

  Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics

  แนวความคิดเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นกลุ่ม การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และการประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจ

  Concept of sampling, simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, and application for sample survey

 • 09-122-408

  สัมมนาทางสถิติ

  Seminar in Statistics

  สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาสถิติประยุกต์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ

  Seminar in interesting topics of applied statistics or statistical information technology

 •           การแบ่งปันความรู้ทุกแบบต่างก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เหมือนกันคือ จะทำอย่างไรให้ข้อมูลถูกต้องมากที่สุด ? จะทำอย่างไรให้ผู้อ่านเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดได้ทันทีโดยไม่เสียเวลาไปกับข้อมูลที่ผิด ? และจะสร้างแรงจูงใจอย่างไรให้มีผู้เขียนเข้ามาแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ?

               ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบอื่นที่สามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ ซึ่งวันนั้นมนุษยชาติเราก็จะมีระบบอับดุลอัจฉริยะที่สามารถตอบได้ทุกคำถามจริงๆ


 • สัมมนาทางสถิติ

  Seminar in Statistics

  รหัสวิชา 09-122-408

  สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาสถิติประยุกต์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ

  Seminar in interesting topics of applied statistics or statistical information technology

  3(0-6-3)