คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip สมาชิกออนไลน์

ประเภทของรายวิชา

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ38

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์32

สาขาวิชาการบัญชี31

International BBA7

สาขาวิชาการเงิน37

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ18

สาขาการตลาด17

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ60

รายวิชาหลักสูตรปริญญาเอก1

รายวิชาหลักสูตรปริญญาโท2
คณะวิศวกรรมศาสตร์2

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ35

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า42

วิศวกรรมสิ่งทอ11

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร15

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2

วิศวกรรมเครื่องกล4

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา42

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมวัสดุและโลหการ20

วิศวกรรมอุตสาหการ26

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์50

สาขาคณิตศาสตร์3

สาขาสถิติประยุกต์

ชีววิทยา21

ภาควิชาเคมี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ17

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์96

สาขาวิชาฟิสิกส์3
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์1

ออกแบบแฟชั่น2

การศึกษาปฐมวัย4

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม2

อาหารและโภชนาการ4
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา8

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา16

เทคนิคศึกษา6

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม2

การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา1

วิจัยและประเมินผลการศึกษา7

ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์17

วิศวกรรมโยธา2

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน3

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1

ครุศาสตร์อุตสาหการ2

การบริหารการศึกษา6
คณะศิลปกรรม

ดนตรีสากล1

นาฎศิลป์ไทยศึกษา7

สาขาศิลปะภาพพิมพ์1

ทัศนศิลป์1

ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี2

เครื่องหนัง1

ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา1

ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา6
คณะศิลปศาสตร์ (The Faculty of Liberal Arts)1

The Faculty of Liberal Arts2

สาขาสังคมศาสตร์28

ภาษาตะวันตก

ภาษาตะวันออก17

สาขามนุษย์ศาสตร์24

การท่องเที่ยวและการโรงแรม41

พลศึกษาและนันทนาการ6
คณะเทคโนโลยีการเกษตร1

สาขาประมง27

สาขาสัตวศาสตร์10

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์14

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร8

สาขาการผลิตพืช8

วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย26

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์4

วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง4

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์5

เทคโนโลยีการพิมพ์4

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล11
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์11

สถาปัตยกรรมภายใน11

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม9
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์15

สาขาสุขภาพความงามและสปาไทย8
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อการฝึกอบรม ออนไลน์22

Researcher Tools2

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 วันนี้ Friday, 23 March 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ Wednesday, 21 March 2018, 03:36PM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย

Skip STATSkip YAHOO SITE

YAHOO SITE