คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip สมาชิกออนไลน์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บริการห้องเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

caution

หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อได้ทาง e-mail : moodle@mail.rmutt.ac.th โทรศัพท์ 0-2549-3663 Library Line

สำหรับผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ระบบจะส่ง e-mail ไปให้ท่านเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก ซึ่ง mail อาจจะอยู่ใน Junk mail ให้ท่านยืนยันการเข้าใช้งาน และสามารถใช้งานได้ทันที หากรายวิชาใดมีการกำหนด รหัสผ่านประจำวิชาอีก สามารถสอบถามได้จากผู้สอน

***ในกรณีที่ไม่ได้รับ email เพื่อยืนยัน เจ้าหน้าที่จะยืนยันให้สามารถใช้งานได้ในวันถัดไป**

ประเภทของรายวิชา

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ23

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์21

สาขาวิชาการบัญชี21

International BBA5

สาขาวิชาการเงิน15

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ14

สาขาการตลาด13

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ57
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ29

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า42

วิศวกรรมสิ่งทอ3

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร14

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2

วิศวกรรมเครื่องกล4

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา42

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2

วิศวกรรมวัสดุและโลหการ17

วิศวกรรมอุตสาหการ9

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์23

สาขาคณิตศาสตร์37

สาขาสถิติประยุกต์

ชีววิทยา24

ภาควิชาเคมี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ11

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์67

สาขาวิชาฟิสิกส์30
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์1

ออกแบบแฟชั่น2

การศึกษาปฐมวัย3

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม2

อาหารและโภชนาการ4
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา8

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา12

เทคนิคศึกษา5

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม2

การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา1

วิจัยและประเมินผลการศึกษา7

ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์17

ครุศาสตร์โยธา1

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน3

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1

ครุศาสตร์อุตสาหการ2
คณะศิลปกรรม1

ดุริยางค์สากล1

นาฎศิลป์ไทย6

สาขาศิลปะภาพพิมพ์1

ทัศนศิลป์1

ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี1

เครื่องหนัง1

ดนตรีสากล1
คณะศิลปศาสตร์ (The Faculty of Liberal Arts)1

The Faculty of Liberal Arts3

สาขาสังคมศาสตร์29

ภาษาตะวันตก65

ภาษาตะวันออก17

สาขามนุษย์ศาสตร์19

การท่องเที่ยวและการโรงแรม28

พลศึกษาและนันทนาการ6
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาประมง21

สาขาสัตวศาสตร์13

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์13

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์15

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร4

สาขาการผลิตพืช4
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย22

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์5

วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง5

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์3

เทคโนโลยีการพิมพ์4

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์6

สถาปัตยกรรมภายใน6

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม9
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์15

สาขาสุขภาพความงามและสปาไทย11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อการฝึกอบรม ออนไลน์16

Researcher Tools1

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 วันนี้ Wednesday, 29 July 29 30 31  
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ Monday, 27 July 2015, 12:43AM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย

Skip คู่มือการใช้งานSkip STATSkip YAHOO SITE

YAHOO SITE