คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 60 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บริการห้องเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

caution

หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อได้ทาง e-mail : moodle@mail.rmutt.ac.th โทรศัพท์ 0-2549-3663 Library Line

สำหรับผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ระบบจะส่ง e-mail ไปให้ท่านเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก ซึ่ง mail อาจจะอยู่ใน Junk mail ให้ท่านยืนยันการเข้าใช้งาน และสามารถใช้งานได้ทันที หากรายวิชาใดมีการกำหนด รหัสผ่านประจำวิชาอีก สามารถสอบถามได้จากผู้สอน

***ในกรณีที่ไม่ได้รับ email เพื่อยืนยัน เจ้าหน้าที่จะยืนยันให้สามารถใช้งานได้ในวันถัดไป***

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
การใช้สื่อการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555
reward

ติดตามต่อได้ที่ http://www.photo.rmutt.ac.th/archives/14633

ประเภทของรายวิชา

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ17

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์16

สาขาวิชาการบัญชี15

International BBA2

สาขาวิชาการเงิน15

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ6

สาขาการตลาด10

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ49
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ27

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า37

วิศวกรรมสิ่งทอ2

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร9

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10

วิศวกรรมเครื่องกล4

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา42

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2

วิศวกรรมวัสดุและโลหการ15

วิศวกรรมอุตสาหการ8

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์18

สาขาคณิตศาสตร์29

สาขาสถิติประยุกต์

ชีววิทยา18

ภาควิชาเคมี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ8

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์38

สาขาวิชาฟิสิกส์25
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ออกแบบแฟชั่น1

การศึกษาปฐมวัย3

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา6

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา14

เทคนิคศึกษา4

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม1

การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา1

วิจัยและประเมินผลการศึกษา7

ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์16

ครุศาสตร์โยธา1

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน3
คณะศิลปกรรม1

ดุริยางค์สากล1

นาฎศิลป์ไทย5

สาขาศิลปะภาพพิมพ์1

ทัศนศิลป์1

ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี1

เครื่องหนัง1
คณะศิลปศาสตร์ (The Faculty of Liberal Arts)1

The Faculty of Liberal Arts3

สาขาสังคมศาสตร์29

ภาษาตะวันตก54

ภาษาตะวันออก17

สาขามนุษย์ศาสตร์15

การท่องเที่ยวและการโรงแรม27

พลศึกษาและนันทนาการ6
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาประมง19

สาขาสัตวศาสตร์12

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์7

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์12

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร4

สาขาการผลิตพืช2
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย16

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์4

วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง5

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์3

เทคโนโลยีการพิมพ์4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์6

สถาปัตยกรรมภายใน5

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม3
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์11

สาขาสุขภาพความงามและสปาไทย10
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อการฝึกอบรม ออนไลน์13

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 วันนี้ Wednesday, 30 July 30 31   
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ Monday, 28 July 2014, 08:01AM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย

Skip คู่มือการใช้งานSkip STATSkip YAHOO SITE

YAHOO SITE

Skip GOOGLE ANALYTIC

GOOGLE ANALYTIC

 <script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-52433788-1', 'auto');
  ga('send', 'pageview');

</script>