คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 60 นาทีที่ผ่านมา: 63)

ประเภทของรายวิชา

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ28

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์23

สาขาวิชาการบัญชี23

International BBA5

สาขาวิชาการเงิน22

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ16

สาขาการตลาด15

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ56
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ29

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า42

วิศวกรรมสิ่งทอ3

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร14

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2

วิศวกรรมเครื่องกล4

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา42

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2

วิศวกรรมวัสดุและโลหการ18

วิศวกรรมอุตสาหการ9

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์45

สาขาคณิตศาสตร์45

สาขาสถิติประยุกต์

ชีววิทยา24

ภาควิชาเคมี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ11

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์79

สาขาวิชาฟิสิกส์33
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์1

ออกแบบแฟชั่น2

การศึกษาปฐมวัย3

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม2

อาหารและโภชนาการ4
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา8

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา13

เทคนิคศึกษา6

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม2

การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา1

วิจัยและประเมินผลการศึกษา7

ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์17

ครุศาสตร์โยธา1

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน3

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1

ครุศาสตร์อุตสาหการ2

การบริหารการศึกษา3
คณะศิลปกรรม1

ดุริยางค์สากล1

นาฎศิลป์ไทย6

สาขาศิลปะภาพพิมพ์1

ทัศนศิลป์1

ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี1

เครื่องหนัง1

ดนตรีสากล1
คณะศิลปศาสตร์ (The Faculty of Liberal Arts)1

The Faculty of Liberal Arts3

สาขาสังคมศาสตร์29

ภาษาตะวันตก64

ภาษาตะวันออก17

สาขามนุษย์ศาสตร์19

การท่องเที่ยวและการโรงแรม32

พลศึกษาและนันทนาการ6
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาประมง21

สาขาสัตวศาสตร์13

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์13

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์15

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร4

สาขาการผลิตพืช4
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย22

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์5

วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง5

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์5

เทคโนโลยีการพิมพ์4

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์6

สถาปัตยกรรมภายใน6

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม9
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์15

สาขาสุขภาพความงามและสปาไทย11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อการฝึกอบรม ออนไลน์16

Researcher Tools1

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 วันนี้ Wednesday, 10 February 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29      
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ Monday, 8 February 2016, 09:30AM

อัพเดทรายวิชา:

ลบ แหล่งข้อมูล แล้ว

ลบ แหล่งข้อมูล แล้ว

ลบ แหล่งข้อมูล แล้ว

Skip STATSkip YAHOO SITE

YAHOO SITE