คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 60 นาทีที่ผ่านมา)

ประเภทของรายวิชา

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ40

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์35

สาขาวิชาการบัญชี32

International BBA7

สาขาวิชาการเงิน39

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ18

สาขาการตลาด17

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ64

รายวิชาหลักสูตรปริญญาเอก1

รายวิชาหลักสูตรปริญญาโท2
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ35

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า42

วิศวกรรมสิ่งทอ12

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร15

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2

วิศวกรรมเครื่องกล4

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา47

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมวัสดุและโลหการ20

วิศวกรรมอุตสาหการ27

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์50

สาขาคณิตศาสตร์3

สาขาสถิติประยุกต์

ชีววิทยา23

ภาควิชาเคมี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ17

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์95

สาขาวิชาฟิสิกส์3
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์2

ออกแบบแฟชั่น3

การศึกษาปฐมวัย5

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม4

อาหารและโภชนาการ6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา8

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา16

เทคนิคศึกษา6

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม2

การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา2

วิจัยและประเมินผลการศึกษา7

ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์17

วิศวกรรมโยธา2

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน3

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์2

ครุศาสตร์อุตสาหการ2

การบริหารการศึกษา6
คณะศิลปกรรม

ดนตรีสากล1

นาฎศิลป์ไทยศึกษา7

สาขาศิลปะภาพพิมพ์1

ทัศนศิลป์1

ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี2

เครื่องหนัง1

ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา1

ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา6
คณะศิลปศาสตร์ (The Faculty of Liberal Arts)1

The Faculty of Liberal Arts2

สาขาสังคมศาสตร์24

ภาษาตะวันตก

ภาษาตะวันออก17

สาขามนุษย์ศาสตร์23

การท่องเที่ยวและการโรงแรม42

พลศึกษาและนันทนาการ7
คณะเทคโนโลยีการเกษตร1

สาขาประมง26

สาขาสัตวศาสตร์10

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์14

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร8

สาขาการผลิตพืช8

วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย29

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์4

วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง4

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์5

เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์5

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล13
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์10

สถาปัตยกรรมภายใน12

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม11
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์23

สาขาสุขภาพความงามและสปาไทย8
คณะพยาบาลศาสตร์

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ2

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต1

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1

การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อการฝึกอบรม ออนไลน์25

Researcher Tools2

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 วันนี้ Monday, 19 November 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ Saturday, 17 November 2018, 11:41AM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย

Skip STATSkip YAHOO SITE

YAHOO SITE